Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Xarici əlaqələr
Heyət
Əlaqə

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrlarınhazırlanmasındaAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrasının müstəsna xidmətləri vardır.Kafedra 1968-ci ildə dos. Ə.Qədimbəyova ,dos. N.Rüstəmova,dos. B.Paşayeva, müəllimlər Z.Vəliyeva,S.Axundova,R.Mursaqulova,R.ŞapiroS.Ələkbərova,Z.Quliyeva,X.Məmmədovadanibarət tərkibdə yaradılmış və hal-hazıırdaöz fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə davam etdirir.
Ötən illər ərzində kafedrayados.Ə.Qədimbəyova (1986-1978),dos.N.Rüstəmova(1980-1989),dos.B.Paşayeva(1990-1999),dos.R.Mursaqulova(1999-2012) rəhbərlik etmişlər. 2013-cü ildən isə kafedraya pedaqogika üzrə elmlər doktoru,prof. M.İlyasovrəhbərlik edirKafedranın inkişafındados. Ə.Qədimbəyova,dos. N.Rüstəmova,dos. B.Paşayeva,dos. R.Mursaqulova,prof.Ş.Əliyeva,prof. M.İlyasovvə başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.

 Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrası

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Sayı

1

2

6

8

12

3

Kafedraəməkdaşlarıtədrisişləriniyüksəksəviyyədəyerinəyetirməyəçalışırlar.Bununlayanaşı,kafedrada genişelmi-tədqiqatişləriaparılır. Elmifəaliyyətinəsasistiqamətini müasirdövrdəməktəbəqədəryaşlıuşaqlarıntəhsilinintəkmilləşdirilməsiproblemitəşkiledir.KafedraəməkdaşlarıUniversitetindigərpedaqogikakafedralarıilə,həmçininAzərbaycanRespublikasıTəhsilİnstitutu,BakıDövlətUniversiteti,BakıSlavyanUniversiteti,AzərbaycanDillərUniversiteti,GəncəDövlətUniversiteti,Universitetimizinfiliallarıdigərtədriselmitədqiqatmüəssisələriiləgenişyaradıcılıqəlaqəsisaxlayırlar.Aparılanelmitədqiqatişlərininnəticələrirespublikadabirsıraxariciölkələrinnüfuzlunəşrlərindəçapolunur.
Kafedrafəaliyyətgöstərdiyimüddətdəkafedraüzvləriməktəbəqədəryaşlıuşaqlarıntəhsiltərbiyəsininmühümproblemlərinədairxeylitədqiqatlaraparmış,elmlərdoktoruvə fəlsəfədoktorluğudissertasiyalarımüdafiəetmişkitabkitabçalarnəşretdirmişlər. Kafedranınfəaliyyətgöstərdiyi illərərzində1nəfərelmlərdoktoru, 18nəfərfəlsəfədoktoruelmidərəcəsialmışdır.Son5ildəkafedraüzvlərinin respublikamızdaxariciölkələrdə8monoqrafiya, 10dərsvəsaiti100-dənçoxelmiməqaləsinəşrolunmuşdur.

1

Pedaqogika 

2

Məktəbəqədər pedaqogika

3

Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi

4

Tərbiyəçi müəllimin pedaqoji ustalığı

5

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda humanizm tərbiyəsi

6

Sosial pedaqogika

7

Məktəbəqədər təhsildə pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar

8

 Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

9

Tərbiyəçi işinin nəzəri və tətbiqi xüsusiyyətləri

10

Məktəbəqədər təhsil müəssisələridə inkişafetdirici mühitin təşkili

11

Məktəbəqədər təhsil proqramı

12

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

13

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək və onun tədrisi metodikası 

14

Uşaq oyunlarının təşkili metodikası

15

Məşğələlərin təşkili və qrupların idarə olunması

16

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik-yaradıcı inkişafı

17

Texnologiya və onun tədrisi metodikası 

18

Nitq inkişafı metodikası 

19

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə 

20

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

21

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

 

Kafedraəməkdaşlarıhazırda birsırayaxınuzaqxariciölkələrləsıxelmi-pedaqojiəlaqəsaxlayırlar.BunlarıniçərisindəRusiya,Türkiyə,Ukraynakimiölkələrxüsusiyertutur.
Son5ildəkafedraəməkdaşlarınınəldəetdiyielminəticələrbirsıraxariciölkələrinnüfuzlunəşrlərindəçapolunmuşdur.Prof. M.İ.İlyasovunMoskva,Ankara,Kiyev,Samara,Səmərqənd,Dinepropetrovski,prof. Ş.ƏliyevanınMoskva,Madrid,Daşkənd,Alma-Ata,dos. Ş.BaxışovanınMoskva,Volqoqradp.ü.f.d. S.SadıqovanınMoskvaDaşkəndşəhərlərindəelmiməqalələrinəşredilmişdir.KafedraəməkdaşlarınınəksəriyyətiAzərbaycanda,Türkiyədə,Rusiyada,Ukraynada,QazaxıstandaÖzbəkistandabirsıradigərxariciölkələrdə beynəlxalqelmikonfranslarda,simpoziumlardaseminarlardaməruzələrləçıxışetmişonlarınməruzələriməqalətezisşəklindəçapolunmuşdur.

Müseyib İlyasov İbrahim oğlu
Şəhla Əliyeva Qasım qızı
Şərafət Baxışova Aram qızı
Əliyeva Sədaqət Ağarəhim qızı
Müseyib İlyasov
Kafedra müdiri
Şəhla Əliyeva
Professor
Şərafət Baxışova
Dosent
Sədaqət Əliyeva
Dosent


Ətraflı

 Kafedra

Ünvan

Əlaqənömrəsi

Elektron poçtünvanı

Məktəbəqədər təhsil

Koroğlu Rəhimov 13

(012) 465 75 90

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı ş., Nəsimi r.,
Koroğlu Rəhimov 13

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search